НА ФОКУС - НАЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО И МИГРАЦИЯТА

Регистрационен номер: BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01

Продължителност: 16 месеца

Управляващ орган: Дирекция „Международни проекти” на МВР

Обща стойност на проекта: 1 291 990.00 лв.

Проектът се изпълнява от: Сдружение Български Червен Кръст в партньорство с Сдружение "Евроклуб Жена" и Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет (ДАБ при МС).

www.nafocusbg.eu         https://www.facebook.com/projectonfocus 

Цели:
Проектът се реализира от силно и балансирано партньорство от 3 организации с доказан капацитет и опит в предоставяне на услуги и работа с граждани на трети държави, които търсят международна закрила/граждани на трети държави, получили временна закрила, със специален фокус върху уязвимите групи. В същото време, те работят доказано добре и координирано с представители на неправителствените организации, държавни или публични органи или институции, общини и региони на общини, работещи в областта на убежище и миграция и/или предоставящи различни услуги на граждани на трети държави в цяла България.
Дейностите предвидени в проекта ще бъдат реализирани на територията на цялата страна, като основен акцент ще бъде поставен на територията на югоизточна България. Обединявайки и синхронизирайки експертизата и възможностите на това партньорство, проектът си поставя за цел повишаване на капацитета на представители на неправителствените организации, държавни/публични органи, институции, общини, работещи в областта на убежище и миграция, както и такива предоставящи различни услуги на граждани на трети държави, чрез включването им в обучения, дискусионни маси.
Това ще доведе до засилване на сътрудничеството между националните институции и НПО сектора, работещи в тази област, както и до обмен на знания и добри практики между различни заинтересовани страни, при прилагане на законодателството в областта на временната закрила.
Проектът си поставя за цел и осигуряване на услуги по настаняване и предоставяне на свързани с това услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила, включително уязвими лица/граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица чрез ремонт, оборудване и функциониране на Център за прием, находящ се в помещение, в град Ямбол, което е общинска собственост и е предоставено за безвъзмездно ползване, за период от 10 година на БЧК от Общински Съвет-Ямбол. И тъй като по обективни причини, голям процент от граждани на трети държави, търсещи международна закрила/граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила, са самотни родители – майки с деца, отчитайки тяхната уязвимост и необходимост от специфична и подходяща подкрепа, ново-функциониращия Център за прием ще бъде насочен, именно към тях.
Проектът цели и осигуряване на подходяща и навременна подкрепа и услуги за граждани на трети държави, които търсят международна закрила, включително уязвими лица /граждани на трети държави, получили временна закрила, включително уязвими лица, за да упражнят своите основни права и да знаят и разбират своите основни задължения, чрез лесен достъп до правни консултации, социална и психологическа помощ, възможност за включване в обучения по български език.

Дейности по проекта:
•    Ремонт и оборудване на Център за прием в град Ямбол за граждани на трети държави, търсещи международна закрила, включително уязвими лица/граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица;
•    Функциониране, поддръжка и оперативни разходи на Център за прием в град Ямбол за граждани на трети държави, търсещи международна закрила, включително уязвими лица/граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица;
•    Предоставяне на правни консултации, включително предоставяне на помощни услуги като писмен и устен превод на кандидати за международна закрила, включително уязвими лица /граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица;
•    Социални и психологически консултации/помощ/подкрепа/насочване;
•    Проучване и идентифициране на добри европейски и други международни приложими практики с цел повишаване на капацитета на представители на неправителствените организации, държавни/публични органи, институции, общини, работещи в областта на убежище и миграция, както и такива, предоставящи различни услуги на граждани на трети държави;
•    Организиране на обучения по български език за граждани на трети страни, търсещи международна закрила, включително уязвими лица / граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица;
•    Повишаване на експертния капацитет в областта на убежището и миграцията на представители и служители от национални институции, неправителствени организации и международни организации;
•    Повишаване на капацитета на представители на властите за прилагане на законодателството в областта на временната закрила;
•    Повишаване на експертния капацитет в областта на убежището и миграцията на журналисти, директори на училища, адвокати, представители на младежки неправителствени организации, доброволци, преводачи и представители на центрове за професионално обучение и валидиране на знания, работодатели;
•    Разработване на пакет от специфични процедури и стандарти за насочване, приемане, грижа и настойничество/представителство на непридружени малолетни и непълнолетни;
•    Информация и публичност.