Търг за отдаване под наем на част от имот - частна държавна собственост