Структура и численост

Експерт връзки с обществеността

Експертът за връзки с обществеността подпомага председателя при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждането на медийната политика на Агенцията; предлага на председателя за утвърждаване…

Финансов контрольор

Финансовият контрольор осъществява своята дейност съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, правилата за финансово управление и контрол в агенцията и указанията на министъра на финансите.…

Служител по сигурността на информацията

Служителят по сигурността на информацията изпълнява задачи свързани със: следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка със защитата на…