Дирекция „Социална дейност и адаптация“

Дирекция „Социална дейност и адаптация“ организира и изпълнява дейности за социална адаптация и културна ориентация на търсещите международна закрила лица; осъществява методическото ръководство и контрол на териториалните поделения; организира и контролира дейностите във връзка с осигуряване на социална, здравна и психологическа помощ на лицата, които търсят международна закрила; организира, координира и контролира обучението по български език на търсещите международна закрила лица; организира, координира, контролира и осъществява съвместно с териториалните поделения и с регионалните управления в областта на образованието насочването на децата, които търсят международна закрила, към държавните и общинските училища на Република България; координира и контролира изготвянето на интеграционни профили на търсещите международна закрила лица, води регистри, които съдържат информация за тяхната образователна и професионална компетентност и за специфични потребности; води Регистър на общините, подали заявление за сключване на споразумения за интеграция, и на сключените споразумения; осъществява методическо ръководство, координира и контролира дейността в здравните кабинети, социалната подкрепа и медицинската помощ в териториалните поделения на агенцията; прави оценка на нуждите, насочва уязвимите лица към специализирани грижи и услуги; осъществява дейности по презаселване и преместване; организира, координира и прилага специални грижи за непридружените малолетни и непълнолетни чужденци, които търсят международна закрила, и съдейства за назначаване на представител, както и за настаняването им при роднини и близки, в приемни семейства или в специализирани заведения; изготвя оценка за най-добрия интерес на децата, които търсят международна закрила; оказва съдействие за възможностите за трудовата заетост на търсещите закрила чужденци с право на работа; организира и участва в обучения; координира и контролира дейностите с неправителствените организации; координира и взаимодейства с компетентните държавни органи и с техните териториални поделения.