Дирекция "Финансово-счетоводни дейности"

Дирекция "Финансово-счетоводни дейности" осъществява дейностите, свързани с планиране и управление на бюджета на агенцията, разработва тригодишната бюджетна прогноза и проект на годишен бюджет; организира и извършва финансово-счетоводната дейност на агенцията съгласно изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове; организира и контролира извършването на инвентаризации; изготвя годишния финансов отчет на агенцията, ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение и капиталовите разходи; изготвя и представя заявките за месечни лимити за разходи съгласно месечното разпределение на бюджета и разчетите за капиталови разходи; извършва осчетоводяването, плащането и отчитането на средствата, получени по международни и национални програми и проекти, както и от дарения, и следи за законосъобразното им разходване; изготвя ведомостите за заплати, платежните документи и изплащането на възнагражденията; изготвя обобщена информация за здравното осигуряване на бежанците и я представя в Националната агенция за приходите; организира съхраняването и ползването на счетоводния архив; поддържа контакти с първостепенния разпоредител с бюджет и с Министерството на финансите, като изпълнява техните законосъобразни разпореждания и изисквания; разработва и съгласува финансовите обосновки към проекти на нормативни актове и др.