Споразумение за партньорство по проект „Съвместни спортни дейности в София“

Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет (ДАБ при МС) подписа споразумение за партньорство със Сдружение „Българска спортна федерация за хора в неравностойно положение“ (БФХНП). Документът определя Сдружението като партньор по проект „Съвместни спортни дейности в София“, който се изпълнява от ДАБ при МС.
Спортът винаги е имал въздействие в общността,  изграждайки мостове там, където съществуват културни, религиозни, етнически или социални разделения. Основната цел на „Съвместни спортни дейности в София“ е чрез провеждане на спортни мероприятия да се планира пълноценно свободното време на децата, търсещи международна закрила, които са настанени в центровете към Агенцията.
Дейностите по проекта обхващат обмен на опит в работата с деца, търсещи закрила, провеждане на информационно мероприятие за споделяне на добри практики, организирано от БФХНП и с участие на Норвежката агенция по имиграция, както и провеждане на футболен турнир за деца бежанци и мигранти. Предвижда се футболната надпревара да се проведе през м. септември 2023 г., а в състезанието ще участват деца от регистрационно-приемателните  центрове  на  ДАБ при МС в страната.  
В информационно-спортното събитие, като партньори ще присъстват и представители на Дирекцията по миграция в Кралство Норвегия (UDI) и представители на местните общности. Очакванията са това да повлияе за по-положително отношение към търсещите убежище, участващи в спортното събитие.
Потенциалът, който спорта носи в борбата с всякакви форми на дискриминация и за насърчаване на социалното приобщаване, е всепризнат, както и действието на спортните програми като мярка за противопоставяне на дискриминацията, насърчаване на приобщаването (включително и в образователната система) и на човешките права.
Проектът се финансира по линия на Норвежкия финансов механизъм, чрез договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 812108-25-20.02.2023 г. „Съвместни спортни дейности в София“.