АЕСОУ публикува годишен доклад за състоянието на убежището в Европа

На 17 юни 2024 г., Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (АЕСОУ) публикува своя годишен доклад за състоянието на убежището в Европа.

През 2023 г. страните от Европейския съюз (ЕС) са получили над 1,1 милиона молби за убежище, като 70% от всички тях са регистрирани в четири държави-членки: Германия, Франция, Испания и Италия. Запазва се тенденцията най-много молби да са от граждани на Сирия, Афганистан  и Турция. 
При големия брой молби за международна закрила през 2023 г., системите за убежище в държавите-членки, показват по-добра способност да управляват тези процеси.

Въпреки натоварването, органите за предоставяне на убежище се адаптираха към предизвикателства при справянето с повишения миграционен натиск. Държавите от ЕС+ предприеха нови подходи, като приоритизиране на определени профили, съкращаване на времето при индивидуалното интервю, цифровизиране на административните системи и увеличаване на персонала и обученията.

Документът отбелязва нова тенденция в областта на убежището, изградена върху засилващата се роля на европейските и националните съдилища, като фактор за уеднаквяване на практиките при прилагане на законодателството в държавите-членки.