Name

  • Начало
  • За ДАБ
  • Структура и численост
  • Специализирана администрация
  • Дирекция СДА

Дирекция СДА

Дирекция "Социална дейност и адаптация" разработва, организира и изпълнява програми за социална адаптация и културна ориентация на търсещите международна закрила лица; организира и контролира дейностите по осигуряване на социална, здравна и психологическа помощ на лицата, търсещи международна закрила; организира и контролира обучението по български език на търсещите международна закрила лица; организира и осъществява съвместно с регионалните инспекторати по образованието насочването на децата, търсещи международна закрила, към държавните и общинските училища на Република България; разработва и прилага методически инструменти за идентификация и насочване към специализирана помощ на уязвими лица, търсещи международна закрила; разработва методически указания и прилага специализирана помощ според степента на уязвимост на търсещите международна закрила лица; разработва и изпълнява програми за психологическа и социална защита, здравен статус и адаптация на уязвими лица, търсещи международна закрила; организира, координира и осъществява грижите за лица, търсещи международна закрила, които поради психическо разстройство не могат да се грижат за своите работи; организира, координира и прилага специални грижи за непридружените малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи международна закрила, и съдейства за назначаване на настойник или попечител, както и за настаняването им при роднини и близки, в приемни семейства или в специализирани заведения; изготвя и реализира програми и мерки за адаптация и интеграция на приети за презаселване и преместване бежанци; оказва съдействие на държавните органи, на органите на местното самоуправление и местната администрация и на международни и неправителствени организации в процеса на интеграция на чужденците, получили международна закрила и др.

All for Joomla All for Webmasters