Name

За ДАБ

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и с териториални поделения в страната.

Агенцията се ръководи от председател, който е орган на изпълнителната власт със специална компетентност. Той ръководи, координира и контролира провеждането на държавната политика във връзка с предоставянето статут на бежанец и хуманитарен статут на чужденци в Република България. При изпълнение на своята дейност председателят се подпомага от двама заместник-председатели.

Агенцията е администрация, която подпомага председателя при осъществяване на правомощията му, като осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Общата численост на персонала на агенцията е 303 щатни бройки.

All for Joomla All for Webmasters