Name

  • Начало
  • Информация за лица търсещи и получили закрила
  • Обща информация за търсещите закрила
  • Здравни грижи

Здравни грижи

Съгласно чл. 29, ал. 1, т.5 от ЗУБ, чужденците, които се намират в производство по предоставяне на международна закрила имат право на здравно осигуряване, на достъпна медицинска помощ, безплатно ползване на медицинско обслужване при условията и по реда за българските граждани.

Правата им са гарантирани в чл.40, ал.3, т.7 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Осигуряват се за сметка на републиканския бюджет, освен ако не са осигурени по реда на ал.1: лицата в производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище.

Медицинският преглед на лицата, търсещи международна закрила се осъществява в здравните кабинети към Териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, като се извършват следните дейности:

  • първоначални изследвания при регистрация на лицата, подали молба за закрила;
  • постоянно медицинско наблюдение;
  • оказване на първа медицинска помощ;
  • контрол върху хигиенното състояние на лицата;
  • текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
  • изготвяне и поддържане на медицинска документация за всяко лице.

Социалните експерти в Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет подпомагат достъпа до здравеопазване на лицата, търсещи международна закрила, като: консултират лицата по здравни въпроси; записват ги на личен лекар; придружават лицата до болнични заведения; издават служебни бележки до НАП за здравноосигурените лица и др.

All for Joomla All for Webmasters