Name

  • Начало
  • Информация за лица търсещи и получили закрила
  • Обща информация за търсещите закрила
  • Трудова заетост

Трудова заетост

ИНФОРМАЦИЯ ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

Съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗУБ (Изм. - ДВ, бр. 97 от 06. 12. 2016 г., в сила от 10.12.2016 г.) „Чужденецът има право на достъп до пазара на труда, включително да участва по програми и проекти, финансирани от държавния бюджет или по линия на международно или европейско финансиране, ако производството не приключи до три месеца от подаването на молбата му за международна закрила поради независещи от него причини“. ДАБ при МС издава служебни бележки на чужденците, с които удостоверява правото им на работа, при писмено заявление от тяхна страна.

Не се изискват разрешения за работа на чужденци, ползващи се с правата по чл. 29, ал. 3 от ЗУБ (чл. 4, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (НУРИООРРЧРБ)), като за наемането им на работа е необходимо да представят служебната бележка, издадена от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

В случай на наемане на чужденец, търсещ международна закрила, има изискване работодателят в седемдневен срок от сключване на трудовия договор да подаде декларация в Дирекция “ Бюро по труда“ по месторабота, на основание чл. 4, ал. 6 от НУРИООРРЧРБ. Към декларацията се прилага копие на регистрационната карта на чужденеца и служебна бележка издадена от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, която удостоверява правото му на работа.

All for Joomla All for Webmasters