Name

  • Начало
  • Европейски програми и проекти
  • ЕБФ (архив)
  • НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Нормативни документи

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 2004/904/ЕО от 2 декември 2004 година за създаване на Европейския бежански фонд за периода 2005—2010г.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:07:32004D0904:BG:PDF

COMMISSION DECISION of 20 January 2006 laying down detailed rules for the implementation of Council Decision 2004/904/EC as regards the eligibility of expenditure within the framework of actions co-financed by the European Refugee Fund implemented in the Member States (notified under document number C(2006) 51/1) (2006/399/EC)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:162:0001:0010:EN:PDF

COMMISSION DECISION of 20 January 2006 laying down detailed rules for the implementation of Council Decision 2004/904/EC as regards procedures for making financial corrections in the context of actions co-financed by the European Refugee Fund (notified under document number C(2006) 51/2) (2006/400/EC)


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:162:0011:0019:EN:PDF

РЕШЕНИЕ № 573/2007/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, от 23 май 2007 година за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ и за отмяна на Решение 2004/904/ЕО на Съвета

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:144:0001:0021:BG:PDF

РЕШЕНИЕ № 458/2010/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 май 2010 година за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. относно премахване на финансирането на някои дейности на Общността и промяна на границата за финансиране на тези дейности

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:129:0001:0002:BG:PDF

РЕШЕНИЕ № 281/2012/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 март 2012 година за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:092:0001:0003:BG:PDF

РЕШЕНИЕ № 258/2013/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 март 2013 година за изменение на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Решение 2007/435/ЕО на Съвета с цел увеличаване на процента на съфинансиране по линията на Европейския бежански фонд, Европейския фонд за връщане и Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави във връзка с някои разпоредби, отнасящи се до финансовото управление на някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:082:0001:0005:BG:PDF

РЕШЕНИЕ 2007/815/ЕО НА КОМИСИЯТА за прилагане на Решение № 573/2007/EО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с приемането на стратегическите насоки за периода 2008 - 2013 година

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:326:0029:0031:BG:PDF

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 22.12.2011 година за одобряване на насоки относно принципите, критериите и индикативните проценти, които следва да се прилагат по отношение на финансовите корекции, извършвани от Комисията съгласно член 44 от Решение 2007/435/ЕО на Съвета от 25 юни 2007 г. за създаване на Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни за периода 2007—2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционни потоци“, член 46 от Решение № 573/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“, член 48 от Решение № 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на Фонд за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ и член 46 от Решение № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на Европейски фонд за връщане за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“

http://aref.government.bg/ebf/docs/113646C_2011_9771_BG_ACTE_f.pdf

РЕШЕНИЕ 2008/22/ЕО НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2007 година за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 573/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ относно системите за управление и контрол на държавите членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта на разходи за проекти, съфинансирани от Фонда

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:007:0001:0068:BG:PDF

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2009/533/ЕО от 9 юли 2009 година за изменение на Решение 2008/22/ЕО за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 573/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за бежанците за периода 2008—2013 г. като част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ относно системите за управление и контрол на държавите членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта на разходи за проекти, съфинансирани от Фонда

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:179:0062:0063:BG:PDF

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2010/163/ЕС от 8 март 2010 година за изменение на Решение 2008/22/ЕО за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 573/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за бежанците за периода 2008—2013 г. като част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ относно системите за управление и контрол на държавите членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта на разходи за проекти, съфинансирани от Фонда

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:069:0016:0017:BG:PDF

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2011/152/ЕС от 3 март 2011 г. за изменение на решение 2008/22/ЕО за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 573/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци” относно системите за управление и контрол на държавите членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта на разходи за проекти, съфинансирани от Фонда

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:062:0046:0059:BG:PDF

КОНСОЛИДИРАНА ВЕРСИЯ НА РЕШЕНИЕ № 573/2007/ЕО от 23 май 2007 година

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007D0573:20120331:BG:PDF

КОНСОЛИДИРАНА ВЕРСИЯ НА РЕШЕНИЕ 2008/22/ЕО от 19 декември 2007 година

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008D0022:20110309:BG:PDF

РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 НА СЪВЕТА от 25 юни 2002 година относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:01:03:32002R1605:BG:PDF

РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2342/2002 НА КОМИСИЯТА от 23 декември 2002 година относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:01:04:32002R2342:BG:PDF

РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1248/2006 НА КОМИСИЯТА от 7 август 2006 година за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23.12.2002г. за определяне на подробни правила за прилагането на (ЕО, Евратом) № 1605/2002 Регламент на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:01:06:32006R1248:BG:PDF

РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 478/2007 НА КОМИСИЯТА oт 23 април 2007 година за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:111:0013:0045:BG:PDF

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:BG:PDF

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1268/2012 НА КОМИСИЯТА от 29 октомври 2012 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:0001:0111:BG:PDF

 

ПРОЦЕДУРЕН НАРЪЧНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ БЕЖАНСКИ ФОНД III (2008 – 2013) 

Общи условия към финансираните от Европейската общност договори за безвъзмездна помощ по програми за външни действия

 

 

All for Joomla All for Webmasters