Временно се ограничава достъпа до териториалните поделения към Държавната агенция за бежанците при МС за представители и служители на национални и международни неправителствени организации

Правила за достъп до и осъществяване на дейност в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците при МС  на представители и служители на национални и международни неправителствени организации 

Разяснения Заповед

Заповед на Председателя на ДАБ при МС относно разселените лица от Украйна

Наказ Голови Державного агентства у справах бiженцiв при Ради мiнiстрiв щодо перемiщених осiб з Украiни

Order of the Chairperson of the State Agency for Refugees with the Council of Ministers regarding displaced persons from Ukraine

Важна информация

Важна информация UA

Important information

Информация за гражданите на Украйна

Информация за процедурата за предоставяне на временна закрила в Република България

Списък на местата за регистрация за временна закрила

Перелiк мiсць облiку реестрацii для тимчасовоi охорони

Iнформацiя для громадян Украiни

Iнформацiя про процедуру надання тимчасового захисту в Республiцi Болгарiя

Information for citizens of Ukraine

Полезна информация за деца и ученици от Украйна, търсещи или получили  закрила