Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
Нормативни документи
Национални програми
Кандидатстване
Текущи търгове и покани
Сключени договори
Изпълнение на програмите
Информационни събития
Контакти

  Кандидатстване

  Въпроси и отговори

  Въпрос и отговор във връзка с кандидатстване по процедура BG ERF 2013/04-С3.01 „Предоставяне на социални услуги, съобразени със специфичните нужди на непридружени малолетни и непълнолетни бежанци, настанени в защитено пространство на територията на Държавната агенция за бежанците при МС и под нейна юрисдикция (в съответствие с т.3.1.6. от МП за ЕБФ 2008-2013)“ от ГП 2013 за ЕБФ, ревизирана със спешни мерки.

  Въпрос и отговор относно участие в процедура BG ERF 2013/03-A2.01 „Продължаване и усъвършенстване на механизма за социална медиация във фазата на първоначална адаптация на търсещите закрила; обучение по български език на търсещите закрила от регионалните приемни центрове и улесняване на културната им адаптация“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Годишна програма 2013 за ЕБФIII.

  Въпроси и отговори относно участие в процедура BG ERF 2013/03-A2.01 „Продължаване и усъвършенстване на механизма за социална медиация във фазата на първоначална адаптация на търсещите закрила; обучение по български език на търсещите закрила от регионалните приемни центрове и улесняване на културната им адаптация“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Годишна програма 2013 за ЕБФI

  Отговори на въпроси, относно участие в процедури за предоставяне на БФП по първа покана от Годишна програма 2013 за ЕБФ

  Отговори на въпроси по ГП 2013 за ЕБФ

  Въпрос
  Уважаеми господа,

  Във връзка с публикуваната повторна покана за проектни предложения по ГП 2012 на ЕБФ, бих искала да задам следния въпрос за разяснение по процедура

  IV. №: BG ERF 2012//02-С5.01 „Ранна идентификация и рехабилитация на уязвими лица сред търсещите убежище и бежанците – деца и възрастни, жертви на психическо, физическо или сексуално насилие и травма.“

  В целевата стойност на индикатора е посочено следното, цитирам точно:

  "За ранна идентификация и рехабилитация на жертви на психическо физическо и/или сексуално насилие - за 15 служители на ДАБ при МС са обучени в техники за ранна идентификация, процедура за ранна идентификация, през която да преминат максимален брой търсещи закрила лица и в резултат от която, 25 лица да бъдат включени в програма за рехабилитация."

  Бих искала да попитам дали ОтО има предвид освен обучение за 15 служители по проблема и провеждане на процедура за ранна идентификация, 25 лица жертви на насилие да бъдат насочени адекватно към вече съществуващи национални програми за рехабилитация или в рамките на самия проект да се реализира от бенефициента такава програма за психологическа помощ.  Благодаря предварително,
  Успешен ден!


  Мария Карагьозова
  23.08.2013 г.


  Отговор
  Уважаема г-жо Карагьозова,

  Първо бихме искали да благодарим на Асоциация ФОРУМ за проявения интерес.
  Позволяваме си да цитираме буквално под-действието от ГП 2012 за ЕБФ, за което ни пишете:

  По-действие В5. "Ранна идентификация и рехабилитация на уязвими лица сред търсещите убежище и бежанците – деца и възрастни, жертви на психическо, физическо или сексуално насилие и травма"
  Дейностите са насочени към реализирането на т. 3.1.4. от МП за ЕБФ 2008-13 за предоставянето на социални дейности, целящи първоначална социална адаптация, мерки за трайна интеграция на лица със статут на бежанец и субсидиарна закрила и, при необходимост, допълнителни здравни, психологически и стоматологични услуги на търсещите убежище и бежанци. Предприеманите действия трябва да са отворени към всички възрастови групи и представители на половете.

  Убедени сме, че правилно сте разбрали целевата стойност на индикатора по тази процедура, който изисква минимум следното:

  1. Организиране на обучение за 15 служители на ДАБ при МС по техники и процедури за ранна идентификация на жертви на психическо, физическо и/или сексуално насилие.
  2. Извършване на ранна идентификация на такива лица сред търсещите убежище и бежанците – деца и възрастни.
  3. Рехабилитация на 25 лица от целевата група, като предприетите действия трябва да са отворени към всички възрастови групи и представители на половете.

  Отговорният орган предоставя инициативата на кандидата да предложи дали тези лица да бъдат включени във вече съществуващи програми, доказали ефикасността си или да разработи собствена програма, в която да включи гореспоменатите лица по т.3.
  Програмата следва да включва дейности , които са посочени в под-действие В5, Приоритет 1 от ГП 2012 за ЕБФ. Те са планирани за реализиране на целите на т. 3.1.4 от Многогодишната програма за ЕБФ 2008-2013.

  За реализирането на това под-действие, Отговорният орган е определил сумата от 33 524 €.
  При подготовката на бюджета потенциалният кандидат следва много внимателно да предложи разпределението му така, че да са изпълнени целите и индикаторите. От съществено значение е както количественото изпълнение на индикаторите, така и продължителността на рехабилитационните дейности и реалният резултат от тях.

  Потенциалните бенефициери следва да имат предвид също забраната за двойно финансиране в случай, че 25-те лица бъдат включени във вече съществуващи програми.

  дирекция „Международна дейност и ЕБФ“
  26.08.2013 г.

  Въпрос
  По повод поканата за набиране на проекто-предложения по ГП 2011 на ЕБФ с краен срок 7 март 2013 г. бих искала да Ви уведомя, че бенефициерът е в състояние да представи Финансов отчет, счетоводен баланс и данъчна декларация за 2011 г. като последна финансова година, поради факта, че за 2012 г. тези документи ще бъдат готови към дата 30 март 2013 г.

  Моля за указания как да процедираме при подаване на проекто–предложението и съпътстващите документи.


  Отговор: За последен отчетен период да се счита календарната 2011 г.

  Въпрос 1
  №: BG ERF 2011/06-B2.01: „Организиране на обучение за преводачите от редки езици (арабски, фарси, дари, пащу) от териториалните поделения на ДАБ за целите на производството за предоставяне на статут.“

  Бих искала да уточня дали тук се има предвид обучение в специфична терминология на български език и общи познания за придобиване на допълнителни теоретични знания в областта на производството за предоставяне на статут за лица преводачи - ЮРИДИЧЕСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ т.е не се има предвид ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ от и на редки езици и от и на български език за целевата група преводачи?

  Отговор на въпрос 1
  - По проект BG ERF 2011/06-B2.01: „Организиране на обучение за преводачите от редки езици (арабски, фарси, дари, пащу) от териториалните поделения на ДАБ за целите на производството за предоставяне на статут“ не се има предвид езиково обучение от и на редки езици и от и на български език за преводачите от редки езици.

  Въпрос 2
  Относно прилагане на заверено копие от НАП на данъчна декларация за последната приключила данъчна година: данъчна декларация за 2011г ли се има предвид? (срокът за данъчно приключване на 2012г е 01 април 2013, което е след обявения краен срок за подаване на проектни предложения).

  Отговор на въпрос 2
  - За последна финансова година следва да се има предвид 2011 година.“

  Въпрос 1
  По отношение на схемата за безвъзмездна финансова помощ №: BG ERF 2012/01-А1.03 „Дейности за презаселване.“:


  1. Какъв е препоръчителният срок за осигуряване на жилищно настаняване на лицата от целевата група (периодът от 6 месеца за провеждане на първоначален курс на адаптация и начална интеграция в българското общество или друг срок)?
  2. Подобно на предходния въпрос, какъв е периодът на осигуряване на преводачески услуги, социална медиация, здравни осигуровки и медицинско обслужване?
  3. Предвижда ли се минимален обхват или препоръки относно пакета от услуги, свързани с медицинското обслужване и съответно социалната медиация?

  Отговор 1
  Освен в случаите, когато в Годишната програма е предвидено друго, ДАБ при МС не предписва препоръчителна/минимална продължителност на даден проект или услуга с цел осигуряване на максимална свобода при разработването на проектните предложения и постигането на максимален ефект от предприеманите действия.

  При кандидатстване следва да се има предвид, че България ще обяви официално броя лица, които би желала да презасели през 2014 г., по правила на ЕК, които все още не са публикувани. Самият процес на прехвърляне ще започне най-рано през април-май 2014 г. В момента тече процес на изготвяне на Национална програма по презаселване, в която ще бъдат определени сроковете на предоставяне на услуги на презаселените бежанци – настаняване, езиково и професионално обучение, здравно осигуряване, превод, медиация, медицинско и зъболекарско обслужване, грижи за децата и др.  Въпрос 2
  По отношение на схемата за безъзмездна финансова помощ BG ERF 2012/01-В1.01 „Прилагане на минималните стандарти на ЕС в областта на производството за предоставяне на статут, чрез официално представителство и превод“ искаме да зададем следните въпроси:

  1. Какъв е препоръчителният срок за предоставяне на услугите по превод и представителство?
  2. Предвижда ли се минимален обхват от услуги, които трябва да бъдат предоставени по схемата?

  Отговор 2
  Срокът за изпълнение на проектите по това поддействие е от 01 юли 2013 г. до 30 юни 2014 г., като това се дължи на вече подписани договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Годишна програма 2011 на ЕБФ. В рамките на така разполагаемия период от 12 месеца, ДАБ при МС не поставя никакви ограничения и не препоръчва определена продължителност за предоставянето на каквито и да било услуги.

  Обхватът на услугите, които попадат в конкретната процедура, се обуславя от действащата нормативна рамка – Закона за убежището и бежанците и Административно-процесуалния кодекс.


  Въпрос 3
  По отношение на схемата за безвъзмездна финансова помощ BG ERF 2012/01-С2.01 „Изготвяне на учебни програми по български език за деца, получили и търсещи закрила, както и за възрастни лица със статут, методология, по която да бъдат приемани и записвани деца в училище, стандартизирани тестове за определяне на ниво, изследване за установяване на трудностите, които срещат децата, получили и търсещи закрила, при интеграцията си в училище, предложения за изменение и допълнение на нормативни актове в сферата на образованието, провеждане на обучителни семинари с учители, работещи с деца-чужденци» искаме да зададем следните въпроси:

  1. Какъв е препоръчителният период, през който трябва да се реализира проектът?
  2. С изменението на Наредба № 2 от 14.04.2003 г., признаването на завършено образование или степен на професионална квалификация (обн., ДВ, бр. 78 от 07.10.2011 г., в сила от 08.11.2011 г.) по документи, издадени от други държави, се извършва от регионалните инспекторати по образованието. Може би се има предвид методология , която да улеснява приема и записването на деца в български училища?
  3. Учебните програми по български език за всички класове ли да бъдат или само за завършени етапи на образование?

  Отговор 3
  ДАБ при МС не може да се ангажира с конкретни отговори по т.1 от поставения въпрос, тъй като това би наложило недопустими ограничения при разработването на проектните предложения.

  По отношение на исканите в т. 2 и т. 3 разяснения, ДАБ при МС е на мнение, че предоставената в Насоките за кандидатстване по ГП 2012 и в самата ГП 2012 информация е достатъчна за изготвянето на проектните предложения.  Въпрос 4
  По отношение на схемата за безъзмездна финансова помощ BG ERF 2012/01-С1.01 „Обучение по български език и спомагателни дейности за деца, получили и търсещи закрила, както и прилагане на алтернативна форма на обучение по български език на възрастни лица със статут, за които не е осигурено финансиране по НПИБРБ, въпреки че подлежат на включване в програмата“.

  1. При оборудване на кабинет по български език с 8 персонални компютъра, за какъв софтуер става дума – за лицензиран софтуер на компютрите /офис–пакет/ или специализиран софтуер за обучение по Български език?

  Отговор 4
  ДАБ при МС не е в състояние да конкретизира вида софтуер, който би бил приложим към изпълнението на това поддействие. Същият ще се обуслови от избрания от потенциалните бенефициери методически подход.
  13.12.2012

  Въпрос 1
  Към 3.4.1. Подточка 3 /относно касовото изпълнение на бюджета и счетоводен баланс/ - Кои последни две финансови години се имат в предвид?
  Отговор 1
  2010 г. и 2011 г.

  Въпрос 2
  Към 3.4.1 Подточка 6 /относно данъчната декларация/ - Коя последната финансова година се има в предвид ?

  Отговор 2
  2011 г.

  07.12.2012

  Въпрос 1
  „В насоките за кандидатстване обаче в т.3.1.6 (стр. 32) Допустимост на целевите групи по програмата не са включени лицата целева група по това действие, а именно интервюиращи органи и юрисконсулти от ДАБ при МС, заети с процедурата за предоставяне на закрила, прокурори и съдии, от административните съдилища в София, Хасково и Сливен, които участват в дела, образувани по жалби на чужденци, срещу решение на административния орган, с което се отказва предоставянето на закрила.

  В същото време тези лица са посочени в индикатора за изпълнение на Приоритет 2, Действие А.

  Може ли да считаме официално, че посочената група лица е допустима целева група и тя ще бъде включена в изброените в т. 3.1.6. допустими целеви групи в Насоките за кандидатстване? В противен случай, проектът би бил недопустим за финансиране поради недопустима целева група.“

  Отговор 1
  ДАБ при МС не открива конфликт по така поставения въпрос, тъй като, въпреки че действието предполага повишаване на квалификацията на служители на ДАБ при МС и съдебната власт, крайните получатели на ползите са точно лицата, описани в т. 3.1.6. от Насоките за кандидатстване.

  Въпрос 2
  „Технически въпрос относно начина на комплектоване на проектните предложения: посочено е изрично всяко от трите хартиени копия (1 оригинал + 2 копия) да са подвързани със спирала. Възможно ли е да са подвързани по отделно в PVC папки (както беше досегашната практика) или изискването за спирала е задължително.“

  Отговор 2
  ДАБ при МС счита, че подвързването със спирала осигурява по-голяма сигурност и надеждност на окомплектоването на проектните предложения. Същото по никакъв начин не възпрепятства потенциалните бенефициери, нито пък добавя ненужно административно натоварване.

  05.12.2012г.

  Получени въпроси от г-жа Славена Георгиева, Председател на Сдружение "Образование, технологии, общество - ОТО" и отговори на дирекция „Европейски въпроси, международна дейност и Европейски бежански фонд“ от Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет.

  ВЪПРОСИ:
  По отношение на схемата за безъзмездна финансова помощ №: BG ERF 2011/03-А6.01: „Прилагане на пакет от мерки, насочени към подобряване на условията на първоначална адаптация на търсещите закрила в Република България.“ искаме да зададем следните въпроси:

  1. По дейността „Обучение по български език за търсещите закрила” възниква въпроса от необходимостта на провеждане на входящ тест за установяване степента на познаване на езика на лицата от целевите групи. Същото ще е база за измерител на прогреса при усвояването на български език, при съчетаването му с изходящ тест.
  В случай на много неблагоприятно входящо ниво на познаване на българския език, допустим ли е подбор за по-напредналите търсещи закрила лица за включването им в курсовете. В тази връзка възниква и въпроса относно изисквания за продължителността на курсовете (същите трябва ли да отговарят на определен стандарт за часова продължителност).

  2. По дейността „Провеждане на 3-дневни езикови практики в български национални културно- исторически обекти за запознаване с българския национален бит, традиции и култура” ни е важно да знаем с какви документи за пребиваване в България лицата от целевата група могат да се придвижват и настаняват в местата за провеждане на практиките.

  3. При необходимост от определяне на изпълнител за отделна услуга, възниква въпроса за неговото законосъобразно определяне.
  Съгласно „Насоките за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез открити покани за набиране на проектни предложения” - „Бенефициерът е задължен да гарантира, че изборът на подизпълнител е извършен въз основа на открити, прозрачни и недискриминационни процедури, в съответствие с приложимото законодателство”.
  Трябва ли да се прилага съществуващото в момента „Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2009 г., в сила от 25.08.2009 г.; изм., бр. 93 от 26.11.2010 г.; загл. изм., бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.)”, като се има предвид, че безвъзмездната финансова помощ от Европейския бежански фонд е упомената в него?
  Възможно ли е като алтернатива да се избере варианта за набиране на достатъчен брой оферти, които да гарантират предвидения в „Насоките за кандидатстване …” законосъобразен избор на подизпълнител за конкретна услуга.


  Отговори от дирекция „ЕВМДЕБФ“ на зададените въпроси:

  Уважаема г-жо Георгиева,
  Прилагам по-долу получените отговори от отговорния служител по тази процедура както следва:

  По въпрос 1: Повдигнатото е обект изцяло на преценка на кандидатстващата организация в процеса на методическа подготовка и обосновка на проектното предложение.

  По въпрос 2: Съответните документи, които се издават от ДАБ при МС на търсещите закрила и от МВР за получилите статут на бежанец. Няма пречки с тези документи лицата да посещават други населени места.

  По въпрос 3: Относно правилата за избор на изпълнители, следва да бъде използвано Приложение 16 от Приложенията към Договора.

  07.05.2012 г.