Информация за лица търсещи и получили закрила

Видове закрила

Закрилата, която Република България предоставя на чужденци, включва убежище, международна закрила и временна закрила.

Правото на убежище в Република България е регламентирано с Конституцията на Република България и Закона за убежището и бежанците (ЗУБ). Конституцията определя правомощията на Президента да предоставя убежище. Съгласно чл. 27, ал. 2 от Конституцията „Република България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи.“

Етапи на производство по предоставяне на международна закрила – права и задължения

С регистрирането на чужденеца по подадена от него молба за международна закрила се образува производство по общ ред. При наличие на данни за компетентност за разглеждане на молбата от друга държава - членка на Европейския съюз, с решение на интервюиращия орган се образува производство по реда на Регламент Дъблин. Такова производство се образува и при сезиране от Министерството на вътрешните работи и от Държавна агенция "Национална сигурност" за незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец, както и когато е налице искане за поемане на отговорност или за обратно приемане от друга държава - членка на Европейския съюз.

Производство по Дъблин

Дъблинският регламент предвижда критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или лице без гражданство. Молбите се разглеждат само от една държава членка, за която критериите, предвидени в глава III, сочат, че е компетентна за това.