Обща рамка за оценка CAF

Проучвания за удовлетвореността на служителите от работата им в структурите на ДАБ при МС

      Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС)  е агенция със специална компетентност в областта на прилагането на държавната политика за предоставяне на международна закрила в Република България.