Обща информация за проекта и партньорите

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021
ПРОГРАМА „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“
 

ПРОЕКТ: „Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и миграцията“

 

Регистрационен номер: BGHOMEAFFAIRS-1.002-0001-C01;

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 812108-46/20.08.2020 г.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН: Дирекция „Международни проекти” на МВР

Обща стойност на проекта: 2 813 306,84 лв. (1 438 443,00 €)

 

Проектът се изпълнява от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, в партньорство с главна дирекция „Гранична полиция“, дирекция „Миграция“ и Имиграционната служба към Националната полицията на Кралство Норвегия. В началото на 2022 г. в проекта е включен още един партньор - Национално бюро за правна помощ.

Целта на проекта е повишаването на капацитета на националните органи в областта на убежището и миграцията и укрепване на двустранните отношения и дългосрочното сътрудничество между България и Норвегия в приоритетния сектор на вътрешните работи и сферата на международната закрила.

Специфичните цели и очакваните резултати са:

 • Провеждане на обучения на администрацията в държавни институции в областта на убежището и миграцията;
 • Придобиване на допълнителни знания и умения, както и повишаване на практическия опит на служители на ДАБ, ДМ и ГДГП;
 • Изграждане на умения за прилагане на интегриран подход към проблемите на лицата, търсещи международна закрила, като се вземат предвид различните аспекти на техния живот - правен, социален, религиозен, културен и др.;
 • Възприемане на нови подходи за спазване и прилагане на международни и европейски стандарти за работа с лица, търсещи международна закрила;
 • Изграждане на устойчивост на знанията и уменията за координация и диалог с институции, работещи в сферата на убежището и миграцията за съвместна работа за решаване на възникващи проблеми при работа с лица, търсещи международна закрила.

Проектът ще засили административния капацитет на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) към Министерския съвет (МС) за ефективно изпълнение на задълженията си и ще допринесе за гарантиране устойчивостта на придобитите знания и за подобряване на специфичните умения, свързани с приемане, настаняване, процедури за предоставяне на международни защита и социална и културна адаптация, включително индивидуална оценка на нуждите на кандидатите за международна закрила, чрез подобряване на професионалните умения на експертите на ДАБ и получаване на ключови и подобрени компетенции.

 

Информация за партньори

Главна дирекция „Гранична полиция“

 • Национална специализирана охранителна и оперативно-издирвателна структура на МВР за граничен контрол и охрана на държавната граница;
 • Структура с водеща роля за гарантиране сигурността на външната европейска и бъдещата шенгенска граница на България;
 • Приоритетно насочва своите усилия към повишаване на ефективността на противодействието и превенцията на незаконната миграция, като неотменна част от интегрираното гранично управление.
Главна дирекция Гранична полиция

Дирекция „Миграция“

 • Създадена със Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР от м. ноември 2003 г. започва фактическата си дейност на 26 февруари 2004 г.;
 • Национална специализирана структура за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България;
 • Осъществява административно обслужване на граждани на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и гражданите на Конфедерация Швейцария.
Дирекция Миграция

Имиграционна служба на Националната полиция на Кралство Норвегия

 • Специализирана служба към Националната полиция на Кралство Норвегия, създадена през 2004 г.;
 • Регистрира и осигурява идентификацията на търсещите закрила;
 • Координира екстрадиранията от Кралство Норвегия до страните по произход.
Имиграционна служба на Националната полиция на Кралство Норвегия

Национално бюро за правна помощ

 • Независим държавен орган създаден със Закона за правната помощ (влязъл в сила на 01.01.2006 г.);
 • Адвокатите включени в регистъра на Бюрото осъществяват правното представителство на непридружените малолетни и непълнолетни лица търсещи закрила.
Национално бюро за правна помощ