Завърши консенсусната фаза от процеса на прилагане на Общата рамка за оценка CAF в ДАБ при МС

На 21 и 22  ноември  2019 г. се състоя консенсусната фаза от процеса на прилагане на Общата рамка за оценка (CAF) в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС). В рамките на два дни членовете на Групата за самооценка, на базата на своите познания и опит, детайлно коментираха деветте елемента идентифициращи основните аспекти на организационния анализ.

По време на дискусията бяха коментирани и оценени силните страни, областите за подобрение, както и предложените мерките за подобрения по общо 28-те подкритерия по предварително установени доказателства, пречупена през PDCA цикъла. Сходните констатации в индивидуалните оценки на всеки от членовете на екипа относно силните страни и областите на подобрение на организацията на работа в ДАБ при МС, доведоха до бързото постигане на конструктивно съгласие и формулиране на общи идеи за действия за подобрение.

Набелязаните мерки, отразени в доклада за самооценка предстои да бъдат включени в План за подобрения, съдържащ конкретни действия за цялостно усъвършенстване на ефективността на ДАБ при МС.