Служители на ДАБ при МС преминаха специализирано обучение по проект за „Въвеждане на общата рамка за оценка в администрациите“

От 1 до 3 октомври в сградата на Държавна агенция за бежанците при МС (ДАБ при МС) се проведе първото специализирано обучение за внедряване на европейския модел за самооценка CAF. В продължение на три дни консултантът от Националния ресурсен център по въвеждане на CAF Ангел Петров - главен секретар на МТСП, представи пред ръководството и служителите на ДАБ при МС обхватът и съдържанието на инструмента за организационно съвършенство. Екипът за самооценка, сформиран със заповед на председателя на ДАБ при МС обсъди с консултанта по проекта въпроси, свързани с изискванията за правилно провеждане на самооценката по модела CAF, за съставяне на плана с мерки за подобрение и методите за постигане на необходимото ниво на организационна зрялост по прилагането на принципа за съвършенство – ориентираност към резултати, фокус върху гражданите/потребителите; лидерство и постоянство на целите; управление чрез процеси и факти; подход, основан на възможности за развитие и участие на хората; непрекъснато обучение, иновации и усъвършенстване, развитие на партньорства и социална отговорност.

Обучениeто се реализират по проект  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент ИПА.