РПЦ - София

Регистрационно-приемателен център гр. София 
1618 София; кв. Овча купел, ул. “Монтевидео” № 21A

Пламен Пенов, Директор, тел: 02/80 80 986 
e-mail: Plamen.Penov@saref.government.bg

Любомир Маргитин, началник отдел "Производство за международна закрила, кв. "Враждебна": тел: 02 8080 987
e-mail:Lyubomir.Margitin@saref.government.bg

Елеонора Йорданова, началник отдел „Производство за международна закрила“, кв. "Овча купел": тел: 02 90 42 363; 0889 940 673
e-mail:Eleonora.Yordanova@saref.government.bg

Милена Методиева, началник отдел „Производство за международна закрила", кв. "Военна рампа": тел: 0898 417 152

email:Milena.Metodieva@saref.government.bg

Териториалните структури на ДАБ при МС - Регистрационно приемателни центрове (РПЦ):

- организират и осъществяват дейностите по регистрацията и настаняването на чужденците, подали молба за международна закрила;

- организират и координират дейностите по задължителното медицинско изследване на чужденците, подали молба за международна закрила;

-  организират и осъществяват дейността по издаването на удостоверителни документи;

- организират дейностите по изхранването и по осигуряването на медицинска и психологическа помощ на настанените в центровете чужденци;

- осъществяват процесуално представителство по административни дела, образувани по жалби срещу решения на интервюиращите органи по молби за международна закрила;

-  организират и осигуряват дейността по извършване оценка на възрастта на непридружени малолетни и непълнолетни чужденци, подали молба за международна закрила, и съдействат за учредяване на настойничество или на попечителство;

-  организира взаимодействието и обмена на информация във връзка с административните производства по Закона за убежището и бежанците между агенцията и други държавни органи;

-  организира взаимодействието и обмена на информация с МВР и ДАНС във връзка с приемането и предаването на чужденци, потърсили закрила, заедно с всички съпровождащи ги документи;

-  провежда производство по молби за събиране на семейства на чужденци с предоставена международна закрила и на чужденци, ползващи се от временна закрила;

-  идентифицират уязвимите лица, подали молба за международна закрила.