Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
English
За агенцията Устройство Ръководство Контакти
 
Новини
Профил на купувача
Конкурси
Статистика и отчети
Бюлетин
Международна дейност
Правна област
Дарения
Пр. на купувача (архив)
Статут на бежанец
Достъп до общ. информация
Връзки

Сигнали за корупция

Изпратете сигнал

Антикорупция горещ тел.

02/ 80 80 908

Обратна връзка

Контактна форма
02/ 80 80 924

  За агенцията

  Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и с териториални поделения в страната.

  Агенцията се ръководи от председател, който е орган на изпълнителната власт със специална компетентност. Той ръководи, координира и контролира провеждането на държавната политика във връзка с предоставянето статут на бежанец и хуманитарен статут на чужденци в Република България. При изпълнение на своята дейност председателят се подпомага от двама заместник-председатели.

  Агенцията е администрация, която подпомага председателя при осъществяване на правомощията му, като осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Общата численост на персонала на агенцията е 303 щатни бройки.

  История

  По-важни дати в историята на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет:

  • 23.10.1992 г. - ПМС No 207 за създаване от 01.11.1992г. на Национално бюро за териториалното убежище и бежанците /НБТУБ/ при Министерския съвет;
  • 15.09.1993 г. - ПМС No 182 за приемане Правилник за устройството и дейността на НБТУБ;
  • 04.10.1994 г. - ПМС No 208 за приемане на Наредба за предоставяне и регламентиране статута на бежанците;
  • 09.05.1997 г. - ПМС No 199 за създаване на Регистрационно-приемателен център за бежанци в с.Баня, община Нова Загора;
  • 27.05.1999 г. - Закон за бежанците, приет от 38-то Народно събрание на Република България /в сила от 01.08.1999г./;
  • 09.05.2000 г. - ПМС No 78 за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за бежанците при Министерския съвет;
  • 14.05.2001 г. - ПМС No 123 за откриване на Регистрационно-приемателен център за бежанци и на Интеграционен център за бежанци в София, район "Овча купел", ул. "Монтевидео" 21А;
  • 16.05.2002 г. - Закон за убежището и бежанците, приет от 39-то Народно събрание на Република България /в сила от 01.12.2002г./;
  • 12.12.2002 г. - ПМС No 291 за преобразуване на Агенцията за бежанците при Министерския съвет в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и за приемане на нейния устройствен правилник (изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 18.06.2004 г).
  • 21.03.2008 г. - ПМС No 59 за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДВ, бр. 34 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г,., изм. ДВ бр.48 от 23 Май 2008г., изм. ДВ бр.58 от 27 Юни 2008г., изм. ДВ бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ бр.31 от 23 Април 2010г.);
  • 17.05.2008 г. - ПМС No 106 за откриване на Транзитен център в с.Пъстрогор, община Свиленград - териториално поделение на ДАБ при МС (ДВ, бр. 48 от 2008 г., в сила от 23.05.2008 г);
  • 13.07.2012 г. - ПМС No 147 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г);
  • 11.10.2013 г. - ПМС № 233 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ДВ, БР. 90 ОТ 2013 г, В СИЛА ОТ 15.10.2013 г.);
  • 19.12.2013 г. - ПМС № 298 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ДВ, БР. 110 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 21.12.2013 г.);
  • 12.09.2014 г. - ПМС № 285 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ДВ, БР. 78 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 04.10.2014 г.).